Aanvullende leerlingverzekeringen.
In het huidige verzekeringenpakket van Keender zit een ongevallenverzekering, maar deze is uitsluitend van kracht tijdens schoolse activiteiten en van huis naar school en omgekeerd. De dekking die via deze website wordt aangeboden is 24 uur per dag van kracht en elke dag van het jaar. De eigendommenverzekering is zeker wel interessant, gezien de spullen die kinderen vandaag de dag mee naar school nemen. Als deze zoekraken of kapot gaan, kan dit niet op de school worden verhaald als de school niets te verwijten valt.
Deze aanvullende verzekeringen worden door de ouders afgesloten en betaald.


Actief burgerschap en sociale integratie.
Wij werken binnen onze school daar waar mogelijk en nuttig samen met andere instellingen uit het dorp om betrokkenheid naar, voor en door kinderen te vergroten.  Kinderen van de school halen oud papier op bij bejaarden.  Kinderen nemen deel aan activiteiten van de Zonnebloem, ten behoeve van het dorp. Om meer te lezen klik op deze link.


Cito overzichten.
Toelichting bij de cito-overzichten.


Differentiatie.
Uitdaging als het makkelijker gaat, ondersteuning als het lastig is.


Hoofdluisbeleid.
Hoofdluis is een gezonde maar vervelende besmetting. Wat doet de school om verspreiding van hoofdluis tegen te gaan? Klik hier om het hoofdluis-protocol te lezen.


Internetprotocol / mediabeleid.
Wat zijn de regels die wij hanteren bij het gebruik van computer en internet op school?


Klachtenregeling Keender.
In de schoolgids staat een uittreksel beschreven. Dit is de volledige tekst.


Het beleid van de Stichting Keender inzake de informatievoorziening aan gescheiden ouders.
Elke school heeft te maken met ouders met een verbroken relatie. Als ouders scheiden hebben zij in beginsel allebei het gezag over een minderjarig kind. Soms is er ook één ouder met gezag en één ouder zonder gezag over het kind. Dit kan ook het geval zijn wanneer ouders nooit getrouwd zijn. In dit beleidsstuk is beschreven hoe wij als stichting omgaan met de informatievoorziening aan gescheiden ouders. Lees hier de volledige tekst.


Tips voor ouders voor het 10-minutengesprek.
Leerkrachten bereiden het 10 minuten gesprek voor. Lees hier wat u kunt doen om het tien minuten gesprek voor te bereiden.


Overblijven (TSO).
Op onze school wordt het overblijven georganiseerd door ouders. Dat is mooi, want daarmee blijft overblijven betaalbaar. Een nog groter voordeel is dat de Overblijfkrachten alle kinderen bij naam kennen, waardoor iets vertrouwds ontstaat.
Voor het informatie boekje klikt u hier.
Voor het reglement klikt u hier.


Rapport.
Ons rapport ziet er zo uit.
Toelichting bij ons rapport.


Verlofregeling en leerplichtwet.
Onze verlofregeling en de leerplichtwet.


Voorgezet onderwijs.
Samenvatting; In dit document wordt beschreven hoe we omgaan met zaken als het inschrijven van de eindtoets, advisering, voorlopig en definitief advies VO, overdracht PO-VO, en vervolg VO.
Deze beleidsnotitie is conform de wettelijke kaders en de Keender-afspraken over deze onderwerpen. Klik hier om het document te lezen.
_______________________________________________________________

Rookvrije schoolplein.
Een gezonde leeromgeving vinden wij als school belangrijk. Daar hoort ook een rookvrij schoolterrein bij. Sinds 1 augustus 2020 moeten alle scholen verplicht een rookvrij schoolterrein hebben. Op het terrein mag niet gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Als extra reminder hebben we borden opgehangen bij de twee ingangen.
BS St. Jozef wil kinderen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken. Wij vragen jullie ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingangen van het plein en op de parkeerplaats. Alvast onze dank voor jullie medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor de kinderen.