Aanvullende leerlingverzekeringen.
Stichting Keender heeft voor alle leerkrachten, leerlingen en ouders, die deelnemen aan schoolse activiteiten, een collectieve verzekering afgesloten. Dit is een secundaire aansprakelijkheidsverzekering. Dit houdt in dat in eerste instantie getracht moet worden om de eigen verzekering aan te spreken. Wanneer ouders denken een beroep te kunnen doen op een vergoeding via de schoolverzekering, kunnen zij contact opnemen met de directie van de school. Klik hier om het documenten Verzekeringen Keender in te zien


Actief burgerschap en sociale integratie.
Wij werken binnen onze school daar waar mogelijk en nuttig samen met andere instellingen uit het dorp om betrokkenheid naar, voor en door kinderen te vergroten.  Kinderen van de school halen oud papier op bij bejaarden.  Kinderen nemen deel aan activiteiten van de Zonnebloem, ten behoeve van het dorp. Om meer te lezen klik op deze link.


Cito overzichten.
Wij maken op school gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem. CITO staat voor Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling. Het CITO ontwikkelt toetsen voor diverse vakgebieden en niveaus. Deze toetsen zijn niet methodegebonden. Dit betekent dat alle kinderen hiermee getoetst kunnen worden, ongeacht de reken- of taalboeken waaruit gewerkt wordt.Deze toetsen gebruiken we om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van leerlingen op de verschillende vakgebieden. We kunnen de groei van onze leerlingen vergelijken met de gemiddelde groei die landelijk wordt gemaakt. De leerkrachten gebruiken de resultaten van deze toetsen om hun onderwijs nog beter af te stemmen op de leerlingen.

In alle groepen (dus van groep 1 t/m groep 8) worden toetsen afgenomen. Dit gebeurt volgens een vast schema. Halverwege (januari-februari) en aan het einde (mei-juni) van een schooljaar worden de meeste toetsen afgenomen. Alle ouders krijgen de resultaten van deze toetsen in ieder geval in februari of maart mee naar huis, tijdens de 10-minutengesprekken. Dit overzicht noemen we het alternatief leerlingrapport.


Differentiatie.
Uitdaging als het makkelijker gaat, ondersteuning als het lastig is.


Hoofdluisbeleid.
Hoofdluis is een gezonde maar vervelende besmetting. Wat doet de school om verspreiding van hoofdluis tegen te gaan? Klik hier om het hoofdluis-protocol te lezen.


Internetprotocol / mediabeleid.
Wat zijn de regels die wij hanteren bij het gebruik van computer en internet op school?


Klachtenregeling Keender.
In de schoolgids staat een uittreksel beschreven. Dit is de volledige tekst.


Het beleid van de Stichting Keender inzake de informatievoorziening aan gescheiden ouders.
Elke school heeft te maken met ouders met een verbroken relatie. Als ouders scheiden hebben zij in beginsel allebei het gezag over een minderjarig kind. Soms is er ook één ouder met gezag en één ouder zonder gezag over het kind. Dit kan ook het geval zijn wanneer ouders nooit getrouwd zijn. In dit beleidsstuk is beschreven hoe wij als stichting omgaan met de informatievoorziening aan gescheiden ouders. Lees hier de volledige tekst.


Tips voor ouders voor het 10-minutengesprek.
Leerkrachten bereiden het 10 minuten gesprek voor. Lees hier wat u kunt doen om het tien minuten gesprek voor te bereiden.


Rapport.
Meer informatie over ons rapport volgt zo spoedig mogelijk.


Verlofregeling en leerplichtwet.
Onze verlofregeling en de leerplichtwet.


Voortgezet onderwijs.
Samenvatting; In dit document wordt beschreven hoe we omgaan met zaken als het inschrijven van de eindtoets, advisering, voorlopig en definitief advies VO, overdracht PO-VO, en vervolg VO.
Deze beleidsnotitie is conform de wettelijke kaders en de Keender-afspraken over deze onderwerpen. Klik hier om dit beleid in te zien.
_______________________________________________________________

Rookvrij schoolplein.
Een gezonde leeromgeving vinden wij als school belangrijk. Daar hoort ook een rookvrij schoolterrein bij. Sinds 1 augustus 2020 moeten alle scholen verplicht een rookvrij schoolterrein hebben. Op het terrein mag niet gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Als extra reminder hebben we borden opgehangen bij de twee ingangen.
BS St. Jozef wil kinderen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken. Wij vragen jullie ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingangen van het plein en op de parkeerplaats. Alvast onze dank voor jullie medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor de kinderen.