Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad.

Elke basisschool heeft een MR. In die raad zitten afvaardigingen van ouders en personeelsleden. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal leerlingen op school. Onze MR bestaat uit twee ouders (gekozen door ouders) en twee personeelsleden (vanuit het team voorgedragen). De directeur is adviserend lid van de raad. De zittingsduur is één of meerdere perioden van minimaal 3 jaar. In de praktijk overlegt de MR met de directeur van de school.
De MR praat mee, geeft adviezen (adviesrecht) en kan over een aantal zaken meebeslissen (instemmingsrecht).
Hierbij moet men denken aan:
– schoolreglement
– veiligheid en gezondheid op school
– schoolplan
– formatieplan
– bestemming ouderbijdrage
De St. Jozefschool valt onder de Stichting Katholiek en Openbaar Onderwijs Twente en Achterhoek (Keender). Voor de gemeenschappelijke punten die schooloverstijgend zijn is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De vergaderingen van de MR en GMR worden van te voren aangekondigd. Belangstellende ouders kunnen deze vergaderingen bijwonen.
De notulen van de MR en de GMR liggen ter inzage in de lerarenkamer.
Naam Mailadres
Miranda ten Brinke (voorzitter) mzr@jozefrietmolen.nl
Jelle ten Thije (secretaris) mzr@jozefrietmolen.nl
Kelly Cattier mzr@jozefrietmolen.nl
Anne van Lith mzr@jozefrietmolen.nl