Leerlingen
Team
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Organisatie – reglement.

Organisatie en reglement van de ouderraad.

De samenstelling en de totstandkoming.

 1. De ouderraad van de St. Jozefschool zal worden aangeduid met de naam “Ouderraad St. Jozefschool”.
 2. In de ouderraad hebben zitting ouders, voogden en of verzorgers van de leerlingen van de St. Jozefschool, die wederom door dezelfde partijen gekozen en of voorgedragen zijn.
 3. Jaarlijks zal in de maand februari de ouders, voogden en of verzorgers van de leerlingen van de St. Jozefschool de gelegenheid worden geboden uit hun midden diegenen te kiezen of voor te dragen die deel uit zullen gaan maken van de ouderraad.
 4. Bij de samenstelling van de ouderraad moet er naar gestreefd worden dat de man-vrouw verhouding zoveel mogelijk evenredig is . Ook dient zij evenredig verdeeld te zijn over de groepen en evenredig verdeeld te zijn tussen de woongebieden “kom” en “buitengebied”. De ouderraad bestaat uit tenminste 7 leden.
 5. Om het contact tussen ouderraad en medezeggenschapsraad en bevoegd gezag (schoolbestuur) optimaal te laten functioneren wordt het wenselijk geacht en wordt er naar gestreefd om minimaal 1 persoon van de medezeggenschapsraad, die de geleding ouders vertegenwoordigt zitting te laten nemen in de ouderraad.
 6. Uit 1 gezin kan niet meer dan 1 persoon lid zijn van meer dan 1 ouderraad van gelijksoortige scholen.
 7. Voor de verkiezing stelt de ouderraad een lijst van kandidaten samen. Deze lijst wordt ter kennis gebracht aan alle partijen, genoemd in punt 2.
 8. Stemgerechtigd zijn zij, genoemd in punt 2. Iedere stemgerechtigde kan per vacature slechts 1 stem uitbrengen. Stemming bij volmacht is niet toegestaan.
 9. Bij niet meer kandidaten dan vacatures, worden de voorgestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.
 10. Het tijdvak dat een ouderraadlid zitting heeft binnen de ouderraad wordt gesteld op 3 jaar. De aftredende leden zijn 1 maal herkiesbaar, en na de tweede periode jaarlijks herkiesbaar.
 11. In een tussentijdse vacature wordt er gehandeld volgens punt 7 van het reglement. Diegene die in een tussentijdse vacature wordt gekozen, neemt de plaats in op het aftredingrooster van de persoon die hij-zij is gaan vervangen.
 12. Het lidmaatschap van de ouderraad eindigt:
  a. Door overlijden.
  b. Door schriftelijke mededeling aan de secretaris.
  c. Op het moment van periodiek aftreden bij een herverkiezing.
  d. Na een tweede zittingsperiode en daar opvolgend zoals vermeld in punt 10.
  e. Indien het lid niet meer behoort tot de partij zoals genoemd in punt 2.

 Werkzaamheden, bevoegdheden en uitgangspunten van waaruit de ouderraad denkt of wil werken.

De ouderraad kiest bij schriftelijke stemming uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 1. De ouderraad werkt vanuit een visie c.q. gedachtegang die hier zeer beknopt wordt weergegeven:
  Goede kennis en een goed inzicht in het schoolgebeuren kweekt begrip voor de kinderen, hun leerkrachten en allen die bij de school betrokken zijn.
  Een goede wisselwerking tussen thuis en school is een onmiskenbare schakel in de opvoeding, waarvoor de ouders in eerste instantie verantwoordelijk zijn en die niet ophoudt bij de schooldeur.
 2. De ouderraad dient het bestuur en team desgevraagd, of uit eigener beweging in samenwerking met de medezeggenschapsraad, van advies en aangelegenheden de school betreffende.
 3. Om de ouderraad in staat te stellen haar werkzaamheden naar behoren te laten verrichten, verstrekt het schoolbestuur haar de nodige informatie op zodanig tijdstip, dat de ouderraad gelegenheid heeft daarover te beraadslagen en aan het bestuur advies uit te brengen. Het schoolteam verstrekt de ouderraad de nodige informatie d.m.v. de teamafgevaardigde.
 4. De ouderraad vergadert tenminste 1 maal per maand. Op deze bijeenkomsten is het gewenst dat het onderwijsteam met tenminste 1 persoon is vertegenwoordigd, evenals de leden van de medezeggenschapsraad die de geleding ouders vertegenwoordigen.
 5. De notulen van de vergadering worden na goedkeuring van de ouderraadleden ook ter kennisgeving aan het schoolteam, schoolbestuur en medezeggenschapsraad doorgestuurd. De agenda van de vergaderingen gaat eveneens vooraf naar schoolteam en de medezeggenschapsraad.
 6. De ouderraad behandelt tijdens haar vergaderingen hoofdzakelijk onderwerpen die van algemeen belang zijn, en wil of kan een bemiddelende rol spelen in bepaalde individuele gevallen waarbij nooit en te nimmer namen mogen vallen van kinderen of van leerkrachten.
 7. De ouderraad zal periodiek en wil tenminste 1 maal per jaar aan de ouders, voogden en of verzorgers van de leerlingen van de betreffende school, schriftelijk of mondeling verslag doen van haar werkzaamheden.

Financiën.

Eenmaal per jaar zal de ouderraad aan de ouders een opgave verstrekken van haar inkomsten en uitgaven over dat schooljaar. Aan de ouders zal dan een voor ieder schooljaar afzonderlijk te bepalen bedrag worden gevraagd.

 1. Zijn in enig schooljaar de uitgaven van de ouderraad lager dan haar inkomsten, dan blijft het batig saldo ter beschikking van de ouderraad.
 2. Zijn echter de uitgaven van de ouderraad hoger dan haar inkomsten dan zal, tenzij op andere wijze in het tekort kan worden voorzien een beroep op de ouders worden gedaan.
 3. Bestemmingen van de aan de ouderraad ter beschikking staande gelden zullen in goed overleg binnen de ouderraad worden bepaald.

Rietmolen, 30 augustus 1993

Verantwoording afgelopen schooljaren.

CONTACT

Sint Jozefschool
van Everdingenstraat 24
7165 AK Rietmolen
Tel : 0545 - 22 10 48
Verstuur mail

facebook