Leerlingen
Team
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Doel, activiteiten, contact.

STICHTING OUDERRAAD ST. JOZEFSCHOOL RIETMOLEN
RSIN/fiscaalnummer: 8168.62.175

Doel van de ouderraad
De ouderraad stelt zich ten doel de belangenbehartiging van ouders en hun kinderen die de school bezoeken, één en ander in de ruimste zin van het woord.
Om dit te bereiken bespreekt de ouderraad de gang van zaken op school en biedt ondersteuning aan het team van leerkrachten bij binnen- en buitenschoolse activiteiten. De ouderraad probeert met haar activiteiten de onderlinge sfeer en contacten tussen school en ouders en kinderen te bevorderen.

De ouderraad bestaat uit negen leden. Binnen de ouderraad worden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris gekozen, die het dagelijkse bestuur vormen. Daarnaast hebben de overige leden hun specifieke taak bij de verschillende activiteiten.

Bestuurssamenstelling Ouderraad.

Boven v.l.n.r.: Wendy ter Doest (voorzitter), Martijn Dijkhuis, Karin Kamphuis.
Midden v.l.n.r.: Danny Hoogland, Dianne Siemerink, Yvonne Walterbos (secretaris), Esther Weernink (penningmeester).
Onder: Herbert Molenveld.
Niet op de foto: Stefan ten Vregelaar

De ouderraad vergadert circa  8 keer per jaar. Deze vergaderingen worden bijgewoond door een lid van het schoolteam. De leden van de Ouderraad genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

U kunt de OR-leden aanspreken over zaken die u belangrijk vindt of die u bezig houden. Dit kan ook via mail naar:  JozefschoolOR@gmail.com
Met uw inbreng houdt de oudervereniging ook een klankbordfunctie voor ouders naar het schoolteam.

Contactgegevens: 

Basisschool St. Jozef
t.a.v. Ouderraad
Van Everdingenstraat 24
7165 AK RIETMOLEN

Activiteiten
De ouderraad organiseert in samenwerking met het schoolteam de volgende activiteiten:  sinterklaasviering, kerstviering, schoolreisjes, afscheidsavond groep 8, avondvierdaagse, het hoofdluizenproject, en de algemene ouderavond. Daarnaast stellen we ons ten doel om jaarlijks in ieder geval één extra buitenschoolse activiteit te houden voor ouder en kind. Ideeën voor activiteiten zijn van harte welkom en kunnen gemaild worden op het mailadres:

JozefschoolOR@gmail.com 

Om de activiteiten te bekostigen vraagt de oudervereniging jaarlijks een bijdrage van elk gezin dat bij ons een kind op school heeft.

CONTACT

Sint Jozefschool
van Everdingenstraat 24
7165 AK Rietmolen
Tel : 0545 - 22 10 48
Verstuur mail

facebook