Leerlingen
Team
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Statuten ouderraad.

OPRICHTING VAN:
Stichting Ouderraad St. Jozefschool
gevestigd te Rietmolen

Heden, de …………………… tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. J.G. Holtmaat, notaris te Neede:

Gerwin Tenhagen,

Rianne Nales en

Marion Geelink

De komparanten verklaarden bij deze in leven te roepen de hierna te noemen STICHTING, voor welke zij vaststellen de navolgende STATUTEN

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1

De stichting is genaamd: “Stichting Ouderraad St. Jozefschool” en is gevestigd te Rietmolen.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 2

De stichting heeft ten doel:
de belangenbehartiging van ouders en hun kinderen die de school bezoeken, één en ander in de ruimste zin van het woord;
het bieden van ondersteuning aan het team van leerkrachten bij het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten;
het beheer van de ouderraadrekening;
de organisatie betreffende het overblijven van de kinderen, waarin mede begrepen het financieel beheer van de overblijfgelden;
De stichting beoogt niet het maken van winst.
De stichting tracht haar doel te bereiken door ondermeer:
het beleggen van vergaderingen, het verstrekken en inwinnen van informatie;
het jaarlijks houden van tenminste één informatieve bijeenkomst waarbij de ouders geïnformeerd worden over de werkzaamheden van de ouderraad;
het (mede)organiseren en (mede)uitvoeren van binnen en buitenschoolse activiteiten;

het innen en beheren van de ouderraadrekening en de financiële eindverantwoordelijkheid daarvoor;
het verzorgen van het overblijven, het werven en begeleiden van overblijfbegeleiders/ouders.

BESTUUR
Artikel 3

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie (3) leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt –met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde- door het bestuur van de stichting met algemene stemmen vastgesteld.

Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook in één persoon worden vervuld.

Het bestuurslid heeft één of meer kinderen die zijn ingeschreven als leerling bij de St. Jozefschool. Indien het bestuurslid niet meer aan dit vereiste voldoet zal hij/zij zo spoedig mogelijk aftreden.

Het bestuur is zodanig samengesteld, dat daarin zitting zullen hebben tenminste drie personen, die op grond van hun persoonlijke capaciteiten en deskundigheid een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het te realiseren doel van de stichting.
Een bestuurslid heeft zitting voor een tijdvak van drie (3) jaren. Het bestuur voorziet zelf zo spoedig mogelijk in vacatures in zijn midden. Een bestuurslid is terstond herbenoembaar.
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster.
Binnen twee maanden na het ontstaan van een vacature in het bestuur wordt daarin voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid.

Niet tot bestuurder benoembaar zijn: bloed- of aanverwanten, als bedoeld in artikel 3 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van een bestuurder tot en met de derde graad, een echtgenoot of geregistreerd samenlevingspartner van een bestuurder dan wel een samenlevingspartner van een bestuurder. Indien een bestuurder na zijn benoeming in de omstandigheid komt te verkeren, dat hij niet (meer) aan deze voorwaarden kan voldoen, dan is de betreffende bestuurder (dan wel één van hen indien het twee bestuurders betreft) gehouden binnen drie maanden na het intreden van deze situatie als bestuurder af te treden, na verloop van welke termijn het bepaalde in artikel 8 van toepassing is.

Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

VERGADERINGEN EN BESLUITEN

Artikel 4

De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente Berkelland te Rietmolen.
Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee of meer bestuursleden dit wenselijk acht(en), met dien verstande dat voor één juli de jaarvergadering moet worden gehouden, waarin onder meer de jaarrekening en het jaarverslag betreffende het afgelopen boekjaar en de begroting voor het komend jaar aan de orde  komen.

De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, die van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, met dien verstande dat ingeval van ook diens ontstentenis of afwezigheid de vergadering zelf in haar leiding voorziet.
Elk lid van het bestuur heeft één stem.

 

Artikel 5
Alle besluiten worden, voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Of een stemming personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter der vergadering.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen
Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald, heeft herstemming plaats tussen die twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Hij die alsdan de meeste stemmen op zich verenigt is gekozen.

Indien bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Indien en voor zover, doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op zich verenigden, niet vast mocht staan welke personen voor herstemming in aanmerking komen, zal bij een tussenstemming tussen hen die een zelfde aantal stemmen op zich verenigden, met volstrekte meerderheid van stemmen worden uitgemaakt wie van hen voor de herstemming in aanmerking komt.of komen.

Indien en voor zover bij deze tussenstemming, doordat wederom twee of meer personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal personen voor de herstemming is aangewezen, zal tussen hen op wie dat gelijk aantal stemmen is uitgebracht het lot beslissen.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Besluitvorming door het bestuur kan ook op andere wijze geschieden dan door het houden van een vergadering, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zijn genomen indien niet alle leden van het bestuur zich schriftelijk, waaronder per e-mail of telefax begrepen, voor het voorstel hebben uitgesproken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
Een besluit tot benoeming kan ook bij acclamatie worden genomen.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
het bestuur;
hetzij twee bestuursleden gezamenlijk.

 

 

 

FINANCIELE MIDDELEN; BOEKJAAR EN BEHEER DER MIDDELEN
Artikel 7

De middelen der stichting bestaan uit:
overblijfgelden;
schoolreisgelden;
opbrengsten uit activiteiten van de stichting;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
donaties en subsidies;
alle andere verkrijgingen en baten.
Artikel 8
Van de vermogenstoestand der stichting en al hetgeen verder haar financiën betreft wordt boekgehouden op zodanige wijze, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Artikel 9
Het boekjaar der stichting loopt gelijk aan het kalenderjaar.
De penningmeester maakt jaarlijks voor één maart een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar van de stichting. Vereist het opmaken van de jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de penningmeester zich door een deskundige, – aan te wijzen door het bestuur -, doe bijstaan.
In de in artikel 4 lid 1 eerste zin bedoelde jaarvergadering stelt het bestuur de jaarrekening vast.

Goedkeuring der jaarrekening door twee vrijwilligers, – benoemd in de jaarlijkse vergadering -,  strekt tot décharge van de penningmeester voor zijn handelingen gedurende het boekjaar waarop de stukken betrekking hebben, voor zover die handelingen uit de stukken blijken.
Het bestuur is verplicht de in artikel 8 en in dit artikel bedoelde bescheiden gedurende minimaal tien jaar te bewaren.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 10

Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de statuten.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 11.

In de statuten kan slechts wijziging worden aangebracht krachtens een daartoe strekkend besluit van het bestuur, genomen met ten minste twee/derde deel van de stemmen die kunnen worden uitgebracht indien alle bestuursleden aanwezig zijn.
Indien niet zoveel bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn dat het in de vorige alinea bedoelde aantal stemmen kan worden uitgebracht, wordt een tweede vergadering gehouden binnen dertig dagen maar niet eerder dan zeven dagen na de eerste vergadering; in deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezigen tot statutenwijziging worden besloten, mits met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Wijzigingen in de statuten worden van kracht nadat zij bij notariële akte zijn geconstateerd.
Tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.

Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.
Indien de stichting door de rijksbelastingdienst wordt aangemerkt als een instelling, bedoeld in artikel 24, alinea 4, van de Successiewet 1956, zal wijziging van het bepaalde in artikel 2 (het doel van de stichting), artikel 3 (de bestuurssamenstelling), en artikel 12, lid 2 (de bestemming van het vermogen bij ontbinding), niet mogelijk zijn zonder dat het wijzigingsvoorstel ter beoordeling is voorgelegd aan de inspecteur der Registratie en Successie binnen wiens ambtsgebied de stichting statutair haar zetel heeft.

ONTBINDING
Artikel 12

Voor een besluit tot ontbinding geldt hetgeen in artikel 11 lid 1 is bepaald voor een besluit tot statutenwijziging.

De liquidatie geschiedt in geval van ontbinding door het bestuur.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de door de wet vereiste periode berusten onder de jongste vereffenaar.
Een eventueel batig saldo moet worden aangewend voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel der stichting. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

SLOTBEPALING Artikel 13

In alle gevallen, waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

SLOT

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 worden voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting benoemd:

  1. G.B.M. Tenhagen, geboren 29-08-1963
  2. R. Nales-Vogt,  geboren 28-11-1969
  3. M.J.C. Geelink-Harbers, geboren 10-10-1969

 

Tenslotte verklaren de verschenen personen dat het eerste boekjaar van de stichting zal eindigen op éénendertig december tweeduizend zes. De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

Door mij, notaris, is de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen personen medegedeeld en toegelicht. Daarna verklaarden zij van die inhoud te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Waarvan akte in minuut is verleden te Neede op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend door de verschenen personen en mij, notaris.

 

 

CONTACT

Sint Jozefschool
van Everdingenstraat 24
7165 AK Rietmolen
Tel : 0545 - 22 10 48
Verstuur mail

facebook