Leerlingen
Team
Nieuws

Schoolgids

Op dit blad leest u de inhoudsopgave van onze schoolgids. In één oogopslag weet u daarmee welke onderwerpen in onze schoolgids worden besproken. Om het voor de lezer gebruiksvriendelijk te houden zijn verschillende hoofdstukken apart opgeslagen. Daarmee wordt de schoolgids handzamer leesbaar en bent u sneller bij de informatie die u wilt. Klik op gekleurde en vetgedrukte titels voor de aparte hoofdstukken.


 

Inhoudsopgave
Inleiding
Algemeen
De school
Grondslag en identiteit
Waar de school voor staat
Missie
Visie op onderwijs
Onderwijskundig concept
Pedagogisch klimaat
Schoolregels
Naar binnen gaan
Vak- en vormingsgebieden
De kleutergroepen
Rekenen
Lezen en taal
Schrijven
Zaakvakken en wereldoriëntatie
Een nieuwe aanpak
( Actief) burgerschap en (sociale) integratie
Expressievakken
Lichamelijke opvoeding
gymnastiek
Gymkleding
Zwemmen
Computeronderwijs
Onderwijstijd
Resultaten van ons onderwijs
Jaarverslag
Resultaten CITO-LOVS
Resultaten CITO-Eindtoets
Plannen schooljaar 2013-2014
Kinderen met specifieke onderwijsbehoefte
Algemene uitgangspunten afstemming
Samenwerkingsverband WSNSBerkeldal
Beleid mbt leerlingen met een handicap
Organisatie
Rechtsvorm  Bevoegd gezag
Bestuursvorm
Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Keender         
College van Bestuur
Toelatings-, verwijderings- en schorsingsbeleid
Organisatie op schoolniveau

Aanmelding leerlingen
Vrijstelling van onderwijs en de vervangende onderwijsactiviteiten
Schoolverzuim
Vervanging en beleid tav het naar huis sturen van de kinderen
Functies en taken op school
Schooltijden
Vakantierooster
Organisatie op groepsniveau
Leerjaren
Indeling groepen
De ouders
Vastgelegde contacten:
Incidentele contacten:
Ondersteuning van ouders
Ouderbijdrage
De ouderraad (OR)
De medezeggenschapsraad (MR)
GMR
Klachtenregeling
Meldcode
Van A tot Z
Adressen
Brengen en ophalen
Bibliotheek
Buitenschoolse opvang (BSO)
Controle op hoofdluis
Eten en drinken
Gevonden kleding / voorwerpen
GGD op school
Kindertijdschriften
Verzekeringen
Oud papier
Overblijfregeling (TSO)
Rijden voor school:
Sponsoring
Verjaardagen  / jubilea

CONTACT

Sint Jozefschool
van Everdingenstraat 24
7165 AK Rietmolen
Tel : 0545 - 22 10 48
Verstuur mail

facebook